Heden verscheen voor mij, JACOBUS JOSEPHUS KOK, notaris ter standplaats Geffen mevrouw Hendrika Francisca Maria van Grunsven, huisvrouw, wonend te Geffen, Peter van Grinsvenstraat 10, echtgenote van de heer A. J. L. van Erp, ten deze handelende in haar hoedanigheid van penningmeester van de te GEFFEN gevestigde vereniging: KATHOLIEKE EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN (E. H. B. O.), vereniging, hierna te noemen "de vereniging". De comparante verklaarde: dat de algemene vergadering van de vereniging in haar vergadering van ?? heeft besloten de statuten van de vereniging opnieuw vast te stellen en te doen opnemen in een notariële akte; dat de algemene vergadering ieder bestuurslid van de vereniging afzonderlijk danwel met een of meer andere bestuursleden tezamen gemachtigd heeft, alles te doen wat nodig is om de door de algemene vergadering genomen besluiten te effectueren, waaronder begrepen om te compareren bij de notariële akte van statutenwijziging.

Van de door de algemene vergadering genomen besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel uit de notulen. Overgaande tot uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten, verklaarde de comparante, dat de statuten van de vereniging met ingang van heden luiden als volgt:


NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: KATHOLIEKE EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN (E. H. B. O.) vereniging en is gevestigd te GEFFEN;

DOEL

Artikel 2

 • De vereniging heeft ten doel al datgene te bevorderen dat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen.
 • Zij tracht dit doel te bereiken door:
  • het organiseren van cursussen in Eerste Hulp Bij Ongelukken en ongevalspreventie;
  • het organiseren van voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;
  • een doelgerichte propaganda;
  • het samenwerken met andere verenigingen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen;

  en voorts door al die wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig kunnen zijn.

DUUR

Artikel 3

 • De vereniging, die is opgericht op ??, is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

AANSLUITING

Artikel 4

De vereniging is aangesloten bij de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongevallen, gevestigd te Utrecht.

LEDEN

Artikel 5

 • Leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe hebben aangemeld bij het bestuur en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
 • bij huishoudelijk reglement kunnen de leden onderverdeeld worden in bepaalde categorieën.
 • De leden zijn in het algemeen verplicht zo veel als in hun vermogen ligt, bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de vereniging.

Artikel 6

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Artikel 7

 • Het lidmaatschap eindigt:
  • door overlijden van het lid;
  • door opzegging door het lid;
  • door opzegging namens de vereniging;
  • door ontzetting;
 • Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 • Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan; alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de Vereisten, welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worde het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).
 • Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave Van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaart bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
 • In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

GELDMIDDELEN

Artikel 8

 • De geldmiddelen der vereniging bestaan uit contributies van de leden, uit subsidies, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten.
 • Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

BESTUUR

Artikel 9

 • Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering,
 • De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
 • De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
 • De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
 • Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond, herkiesbaar.

Artikel 10

 • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter en de secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen,
 • Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester voldoende.
 • Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van registergoederen» voor overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk itiede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zie tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 11

 • Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 • De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
 • Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 • Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge
 • Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering ver slag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 12

 • De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
 • Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk mat opgave de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen Van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
 • Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Artikel 13

 • Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
 • Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
 • Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering.
 • Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
 • Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen dé personen die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
 • Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 14

 • De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
 • Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 15

 • Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal worden vastgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.
 • Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 • Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering waarin de meerderheid van het totaal aantal leden der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 • Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot statuten wijziging worden besloten op een volgende, uiterlijk dertig dage na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van twee/deinde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 • Een besluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van het hoofdbestuur van de Katholieke Nationale Bond voor Eerst Hulp bij Ongelukken, gevestigd te Utrecht.

Artikel 16

Het in artikel 15 sub l tot en met 4 bepaalde is niet van toepassing, indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 17

 • De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
 • De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 18

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 19

 • Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin een meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is
 • Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen,
 • Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan niet eerder worden genomen dan na overleg met het districtsbestuur van de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongevallen, gevestigd te Utrecht.
 • Bij de oproeping van de in de leden l en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergader! zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.
 • Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
 • Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door te algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
 • Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
 • In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20

 • De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, het beheer en gebruik van het; gebouw der vereniging en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling
 • Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden
 • Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet. of de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

De comparante is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Geffen; op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparante heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparante en mij, notaris, ondertekend.