Hoofdstuk 1 Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2021-2026 van EHBO vereniging Geffen. Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van deze vereniging voor de komende jaren.

Dit beleidsplan maakt duidelijk wat de vereniging in de genoemde periode in grote lijnen wil doen om zo goed mogelijk te functioneren binnen de doelstellingen die gesteld zijn in de statuten van onze vereniging. Binnen deze kleine vereniging zetten diverse mensen zich regelmatig in om de activiteiten vorm te geven en waar nodig aan hulpverlening te doen.

Hoofdstuk 2 Missie en Visie van de vereniging

2.1 Missie

  • De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;
  • De vereniging verstrekt op verzoek tegen betaling hulp bij sport- en spelwedstrijden, manifestaties, beurzen, open dagen, etc., zgn. de hulpverlening.

2.2 Visie

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;
  • Het organiseren van herhalingslessen met als doel om de aangeleerde competenties te onderhouden en te verdiepen;
  • Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen ten behoeve van lessen en evenementen;
  • Het organiseren van de hulpverlening bij evenementen door gediplomeerde eerstehulpverleners onder aansturing van het bestuur;
  • Actief participeren bij vraag naar EHBO, EHAK of AED-reanimatie cursussen binnen de gemeente;
  • Enthousiasmeren van de leden ten behoeve van het behoud van de vereniging.
  • Een doelgerichte propaganda;
  • Het samenwerken met andere verenigingen en instellingen die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen;

Hoofdstuk 3 Activiteiten voor de komende periode

De komende periode staat in het teken van de continuering van het uitbreiden van het huidige aanbod aan cursussen en herhalingslessen en het verlenen van steun tijdens evenementen binnen Geffen.

3.1 Organisatie rondom de herhalingsavonden

Het bestuur streeft naar een vorm waarin de lessen een praktijkgerichte aanpak hebben, maar waarin tevens de theorie belicht wordt. Daarnaast wil het bestuur de AED-leden enthousiasmeren m een EHBO-diploma te behalen, door beide groepen te mengen bij de AED-reanimatieherhalingslessen.

3.2 Organisatie rondom de hulpverlening

Voor onze vereniging en onze opdrachtgevers van evenementen is hoogwaardig en constante hulpverlening wenselijk. Om dit in de toekomst zo goed mogelijk te borgen, maken wij sinds enkele jaren gebruik van draaiboeken en maken wij een risicoanalyse per specifiek evenement. Deze wordt voorafgaande aan het evenement verstrekt aan de vrijwilligers, zodat iedereen weet waar hij aan toe is en mede zorg kan dragen voor een gedegen voorbereiding.

3.3 Zorg voor voldoende bestuursleden

Het bestuur wil zorg dragen van continuïteit van de vereniging. Om dit te realiseren vinden wij het noodzakelijk om voor de functies een juiste bezetting te hebben. Omdat we vacatures hebben, stimuleren we leden om actief te worden in het bestuur. Het liefst willen we bestuursleden die zelf een EHBO- of EHAK-diploma of reanimatiecertificaat hebben, maar gezien de het ledenbestand is het niet uitgesloten dat we op zoek moeten buiten onze vereniging.

3.4 Samenwerking met Stichting AED beheer Geffen

De stichting AED beheer Geffen heeft als doel om Geffen hartveilig te houden. Dit doet ze door onder meer de onderhoud van AED’s te stroomlijnen en de opleiding van vrijwilligers te stimuleren. EHBO vereniging Geffen is hierin een belangrijke schakel doordat ze de AED-reanimatiecursussen en -lessen geeft in Geffen. Bovendien zullen we binnen onze mogelijkheden en ervaringen gelegenheden die zich voordoen aangrijpen om bij te dragen aan het hartveilig houden van Geffen. Zo stimuleren we bijvoorbeeld leden geregeld om zich aan te melden bij HartslagNu en ook daadwerkelijk in actie te komen op het moment dat zij een oproep krijgen. Tijdens de herhalingslessen bieden we de mogelijkheden om leden hun ervaringen op dit vlak te delen en vragen hierover te stellen.