Op dinsdag 7 februari 2023 houdt onze vereniging haar jaarvergadering van 20:00 tot 22:00 uur. Deze vindt plaats in het Oude Klooster.

Agenda

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen post
 4. Notulen jaarvergadering 2021-2022
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester en kascommissie
 7. Verslag privacy officer
 8. Bestuursverkiezingen
  Wie Functie Wat
  Christo Martens Voorzitter Herkiesbaar
  vacature algemeen bestuurslid Nieuw
  vacature algemeen bestuurslid Nieuw
 9. Benoeming kascommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij hopen u allen op deze avond  te zien.