Op dinsdag 28 januari 2020 houdt onze vereniging haar jaarvergadering.
Deze vergadering vindt plaats in Het Oude Klooster van 20:00 tot 22:00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen post
 4. Notulen jaarvergadering 2018-2019
 5. Verslag secretaris
 6. Verslag penningmeester en kascommissie
 7. Verslag privacy officer
 8. Bestuursverkiezingen
  Wie Functie Wat
  Christo Martens Voorzitter Herkiesbaar
  vacature algemeen bestuurslid Nieuw
  vacature algemeen bestuurslid Nieuw
 9. Benoeming kascommissie
 10. Steunverlening door leden (wijziging huishoudelijk reglement)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Wij hopen u allen op deze avond te zien.